ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ

  • Ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, η ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ με ΑΦΜ 099991314, με έδρα ΚΑΡΟΛΟΥ 28, 10437, ΑΘΗΝΑ, e-mail dpo@enosi-kentroon.gr, και για να είναι σύμφωνη με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR), χρησιμοποιεί και επεξεργάζεται τα δεδομένα σας μόνο για το λόγο που τα υποβάλατε και κανέναν άλλο.
  • Τα δεδομένα σας ψηφιοποιούνται και τηρούνται με ασφάλεια και σύμφωνα με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης, του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR), τους ‘Ορους Χρήσης και την Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων της παρούσης ιστοσελίδας.
  • Διατηρείτε το «δικαίωμα στη λήθη», δηλαδή τη διαγραφή των δεδομένων σας από τα αρχεία μας.
  • Σημειωτέον πως μαζί με την τυχόν διαγραφή των δεδομένων σας από τα αρχεία μας, γίνεται αυτόματα και διαγραφή από τα Αρχεία Μελών της ‘Ενωσης Κεντρώων

Για να γίνει κάποιος Μέλος στην ‘Ενωση Κεντρώων, πρέπει να ακολουθήσει τις διαδικασίες όπως αναγράφονται στο ‘Αρθρο 14 του Καταστατικού και να συμπληρώσει, υπογράψει  και αποστείλει το ‘Εντυπο Αίτησης Εγγραφής στα Κεντρικά Γραφεία με έναν εκ των ακολούθων τρόπων :

  • ΦΑΞ : 210 5246864
  • E-mail : Ευκρινώς φωτογραφημένο ή και σκαναρισμένο στο dpo AT enosi-kentroon.gr.
  • Viber : Ευκρινώς φωτογραφημένο και αποστολή στο 6908893283
  • Ταχυδρομικώς στη διεύθυνση : ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ, ΚΑΡΟΛΟΥ 28, 104 37, ΑΘΗΝΑ

Αίτηση εγγραφής μέλους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ – ΜΕΛΗ
Άρθρο 14.
– Στην ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ ανήκει όποιος:
α) Αποδέχεται τις αρχές της 2ης Μάρτη και το καταστατικό του κόμματος και είναι πρόθυμος να αγωνιστεί για την πραγμάτωσή τους.
β) Δε συμμετέχει ή δεν προσφέρει τις υπηρεσίες του σε άλλο πολιτικό κόμμα ή πολιτικό σχηματισμό, που εξαρτάται έμμεσα ή άμεσα από πολιτική προσπάθεια διάφορη από την ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ.
γ) Έχει συμπληρώσει τα 18 χρόνια ηλικίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ
Άρθρο 15.
– Για να αποκτήσει κάποιος την ιδιότητα του μέλους και να ασκήσει τα δικαιώματα του, πρέπει να συμπληρώσει αίτηση εγγραφής προς τη Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Τοπικού Συμβουλίου (Τ.Σ.) (τόπου εργασίας ή κατοικίας).

Άρθρο 16.
– Η αίτηση εγγραφής νέου μέλους ανακοινώνεται στην πρώτη Συνέλευση του Τ.Σ. Ένσταση για την εγγραφή μπορεί να υποβληθεί από ένα ή περισσότερα μέλη μέσα σ΄ ένα μήνα από την ανακοίνωση της εγγραφής. Εφ΄ όσον δεν προβληθεί ένσταση ο ενδιαφερόμενος αποκτά την ιδιότητα του μέλους με πάροδο του μήνα. Στην περίπτωση ένστασης αποφασίζει η Συνέλευση, αφού ακούσει τους ενδιαφερομένους.
– Οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να προσφύγουν κατά της απόφασης της Συνέλευσης στα ανώτερα όργανα.

Άρθρο 17.
– Το μέλος του κόμματος που αλλάζει τόπο εργασίας ή κατοικίας αλλάζει και Τ.Σ. Οφείλει να ειδοποιήσει το Τ.Σ. για την αλλαγή . Το Τ.Σ. φροντίζει για την ένταξή του στην οργάνωση του νέου τόπου εργασίας ή κατοικίας. Οι βουλευτές του κόμματος δικαιούνται να είναι μέλη Τ.Σ. της περιφέρειας όπου εκλέγονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

Άρθρο 18.
– Το μέλος του κόμματος έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:
α) Συμμετέχει ενεργά σε ένα από τα Τ.Σ.
β) Αγωνίζεται για την διάδοση των ιδεολογικών αρχών, της πολιτικής και του προγράμματος του κόμματος και συμβάλλει στη στερέωση και την επέκταση των δεσμών της ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΩΝ με τις λαϊκές μάζες.
γ) Συμμετέχει ενεργά σε μαζικές οργανώσεις και χώρους και δουλεύει δραστήρια μέσα σ΄ αυτούς για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.
δ) Ανεβάζει διαρκώς το ιδεολογικό και μορφωτικό επίπεδο με συνεχή μελέτη, διάλογο και πράξη – για να μπορέσει, αναπτύσσοντας τις ικανότητές του, να αναδειχτεί σε συνειδητό και υπεύθυνο μέλος του κόμματος.
ε) Δε μεταδίδει πληροφορίες σε τρίτους για θέματα που συζητούνται στα όργανα του κόμματος.
στ) Εργάζεται με συνέπεια και ευθύνη για το οργανωτικό δυνάμωμα της ΕΝΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΩΝ με την προσέλκυση και ένταξη νέων μελών και για τη συνεχή βελτίωση της λειτουργίας του.
ζ) Συμμετέχει άμεσα στη λήψη των αποφάσεων της οργάνωσής του και επαγρυπνεί για την απαράβατη εφαρμογή τους και την τήρηση του καταστατικού. Προβάλλει τις πολιτικές και ιδεολογικές θέσεις του κόμματος, ανεξάρτητα από τις αντιρρήσεις ή τις επιφυλάξεις, τις οποίες ενδεχομένως διατύπωσε στη διάρκεια της σχετικής διαδικασίας και πειθαρχεί στις αποφάσεις των ανωτέρων οργάνων.
η) Πληρώνει τακτικά τη μηνιαία συνδρομή του. Το μέλος μπορεί να προσφέρει και έκτακτη εισφορά.
θ) Συμπεριφέρεται με τρόπο που να δείχνει πως τα δημοκρατικά του ιδανικά δεν είναι μόνο πολιτική θέση, αλλά και τρόπος ζωής.

Άρθρο 19.
– Το μέλος έχει τα πιο κάτω δικαιώματα:
α) Συμμετέχει στη συζήτηση και λήψη των αποφάσεων που αφορούν τη διαμόρφωση του προγράμματος και της πολιτικής του κόμματος, τόσο στο Τ.Σ. που ανήκει, όσο και στις συνδιασκέψεις, συνέδρια κ.λ.π. που συμμετέχει.
β) Επαγρυπνεί για την εφαρμογή του Καταστατικού, του προγράμματος και των αποφάσεων του κόμματος.
γ) Ασκεί κριτική στα πλαίσια των αρμοδίων οργάνων για τη λειτουργία τους.
δ) Απευθύνεται στο αρμόδιο όργανο ή μέσα απ΄ αυτό στο αμέσως ανώτερο όργανο του κόμματος για κάθε σημαντικό ζήτημα που νομίζει ότι δεν επιλύθηκε ή δεν αντιμετωπίστηκε ικανοποιητικά.